VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


Milí návštěvníci webových stránek www.puntik.com,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mého zboží v internetovém obchodě (E-shopu) a mých on-line produktů, tj. e-návodů, on-line kurzů a nabídku seminářů a workshopů přes webové rozhraní.
Na webových stránkách www.puntik.com (dále jen „
web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude Váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-návodů, on-line kurzů (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „Online-produkty“) a objednávku workshopů a seminářů (dále jen „Vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

VOP se použijí také pro prodej fyzických výrobků (v dalším textu označované jako „Zboží“) přes internetový obchod na webu.

Samotný nákup on-line produktů a objednávání vzdělávacích akcí a nákup zboží a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou v internetovém obchodě či vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy u On-line produktů na webu?

IV. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy u Zboží v E-shopu?

V. Jak je to s cenou On-line produktů a vzdělávacích akcí, jak se platí?

VI. Jak je to s cenou Zboží, jak se platí?

VII. Jakým způsobem Vám budou On-line produkty a vzdělávací akce dodány?

VIII. Jakým způsobem Vám bude dodáno Zboží z internetového obchodu?

IX.. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

X. Jaká jsou práva z vadného plnění Zboží a On-line produktů?

XI. Odstoupení od Smlouvy

XII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XIII. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Mgr. Magdalena Gabrielová

IČ: 74870157

Sídlo: Zbýšovská 1644, 66501 Rosice u Brna

E-mail: puntik@puntik.com

Tel.: +420 723 277 302

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku

Nejsem plátce DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.


II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE


 
II. 1. KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených on-line produktů či zboží. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí zboží, on-line produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

II. 2. KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

II. 3. CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

II. 4. CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

II. 5. JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. 6. ZBOŽÍ je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

II. 7. ON-LINE PRODUKTY a VZDĚLÁVACÍ AKCE jsou nehmotné e-návody, on-line kurzy či živé kurzy, které je možné zakoupit přes webové rozhraní, nikoli na E-shopu. Tyto produkty jsou v digitální podobě, nevztahuje se na ně doprava a proto nelze jejich Objednávku kombinovat s objednávkou na E-shopu, ale objednávat zvlášť.

II. 8. CENA je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží či On-line produkt.

II. 9. CENA ZA DOPRAVU je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

II. 10. CELKOVÁ CENA je součet Ceny a Ceny za dopravu a týká se jen Zboží v E-shopu. U On-line produktů je celková cena rovna ceně za on-line produkt.

II. 11. ZÁLOHA je podíl celkové ceny dle dohody při výrobě Zboží na míru.

II. 12. REZERVAČNÍ POPLATEK je podíl celkové ceny dle dohody u Vzdělavacích akcí.

II. 13. FAKTURA je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

II. 14. OBJEDNÁVKA je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží či On-line produktů se mnou.

II. 15. UŽIVATELSKÝ ÚČET je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.

II. 16. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE získáváte při nákupu on-line kurzu, který probíhá v členské verzi na webu. Přístup do členské sekce není nijak propojen s uživatelským účtem na E-shopu.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY U ON-LINE PRODUKTŮ NA WEBU?

III. 1. Jako Kupující objednáváte on-line produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. na dálku prostřednictvím objednávkového systému na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

III. 2. POPIS ON-LINE PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených e-návodů, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněny a pro koho jsou určeny. Nabízené produkty si můžete prohlédnout v galerii webu a tam najdete i podrobné informace. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Jako Prodávající mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Online produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Online produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 

III. 3. OBJEDNÁNÍ ON-LINE PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ přes webové rozhraní (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní):

     III. 3. a). Pro objednání on-line kurzů a e-návodů přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady.

     III. 3. b). Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

     III. 3. c) Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

     III. 3. d). O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí nebo produktů tvořených na míru je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce či produktu na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

III. 4. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

III. 5. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

III. 9. Objednávat on-line produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. Výjimečně se také z těchto důvodů nemusíte dočasně dostat do členské sekce on-line kurzu, provoz a přístup však bude obnoven v co nejrychlejší době.

IV. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY U ZBOŽÍ NA E-SHOPU?

IV. 1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

IV. 2. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

     IV. 2. a). Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

     IV. 2. b). Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;

     IV. 2. c). Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

     IV. 2. d).V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.

IV. 3. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo mně.

IV. 4. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z mé strany dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

IV. 5. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte.

IV. 6. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. V případě, že mou nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

IV. 7. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

IV. 8. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

IV. 9. UŽIVATELSKÝ ÚČET:

IV. 9. a). Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

IV. 9. b). Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

IV. 9. c). Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

     IV. 9. d). Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

     IV. 9. e). Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

IV. 9. f). Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. JAK JE TO S CENOU ON-LINE PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ, JAK SE PLATÍ?

V. 1. Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-návodů, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

V. 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

V. 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

V. 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

V. 4. a). Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

V. 4. b). Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. Platba se řídí podmínkami této brány dostupné na adrese https://stripe.com/en-gb-cz/pricing.

V. 5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, není-li výslovně dohodnuto jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. 6. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.
V případě dohodnuté platby ve více splátkách, je termín splatnosti dalších splátek uvedený při objednávce (většinou po 1 měsíci). V případě prodlení, byť s jednotlivou splátkou, se stává splatným celý dluh.

VI. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ, JAK SE PLATÍ?

VI. 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

VI. 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

VI. 3. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

     VI. 3. a). Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.

VI. 3. b). Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay v internetovém obchodě, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 14 dní.

VI. 4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu, dále bude dostupná v Uživatelském účtu. Fyzicky fakturu z ekologických důvodů nezasílám, ale pokud byste ji chtěli, přiložím ji Vám ke zboží – je nutné připsat tento požadavek k objednávce do Poznámky.

VI. 5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VII. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU ON-LINE PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE DODÁNY?

VII. 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-návodu bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu Vám po uhrazení ceny budou vytvořeny Přístupové údaje do Členské sekce na webu a budou vygenerovány a zaslány na elektronickou adresu uvedenou v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

VII. 2. DODACÍ LHŮTA. E-návod bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U online kurzů a vzdělávacích akcí je dodání vázáno na termín kurzu, který je jasně dopředu uveden.

VII. 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-návodů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

VII. 4. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

     VII. 4. a). ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

VII. 4. b). MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

VII. 4. c). VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

VII. 4. d). ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

VII. 4. e). MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

VII. 4. f). STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

 

VIII. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

VIII. 1
. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

VIII. 1. a). Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

     VIII. 1. b). Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta.

VIII. 2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky, pokud se před objednávkou nedomluvíme jinak.

VIII. 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

VIII. 4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

VIII. 5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. Podmínek, nemá to za následek porušení mé povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi mnou a Vámi. Mně ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

VIII. 6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

VIII. 7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

VIII. 8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budu vždy informovat v případě:

VIII. 8. a). mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

VIII. 8. b). prodlení s dodáním Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

VIII. 9. V případě, že nebudu schopna Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsem já i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

IX. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?


IX. 1. Digitální obsah (e-návod) zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

IX. 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

IX. 3. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do členské sekce, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. VII. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v přístupovém účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám přístup znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

X. JAKÁ JSOU PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZBOŽÍ a ON-LINE PRODUKTŮ?

 

X. 1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VII. 7. podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

X. 1. a). má vlastnosti, které jsem si s Vámi dohodla, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsem u popisu Zboží uvedla, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

X. 1. b). je vhodné pro účely, které jsem uvedla nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

X. 1. c). odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

     X. 1. d). je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

     X. 1. e). splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

X. 1. f). není zatíženo právy třetích stran.

X. 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

X. 3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. X. 1., můžete mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na moje adresy uvedené u mých identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. X. 4., bez mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. X.5. i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

U e-návodů a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

Pokud vám e-návod nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce.

X. 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

X. 4. a). na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

     X. 4.b). na odstranění vady opravou Zboží;

     X. 4. c). na přiměřenou slevu z Ceny;

X. 4. d). na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a já vadu takto neodstraním v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedla, nebo Vám sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

X. 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

X. 5. a). na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

X. 5. b). na odstranění vady opravou Zboží;

X. 5. c). na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnu vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

X. 6. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

X. 6. a). došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

X. 6. b). bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

     X. 6. c). nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

     X. 6. d). došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

X. 7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsem reklamaci obdržela, kdy jsem ji obdržela a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

X. 8. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností mi původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradím já.

X. 9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

X. 10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

X. 11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

X. 11. a). Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

X. 11. b). opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

     X. 11. d). použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

     X. 11. e). kdy to vyplývá z povahy Zboží.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XI. 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi mnou a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

XI. 2. E-návody a on-line kurzy: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-návodů a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.

XI. 3. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na mé adresy uvedené u mých identifikačních údajů).

XI. 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

     XI. 4. a). Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na mé vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

XI. 4. b). dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na mé vůli;

     XI. 4. c). Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

XI. 4. d). Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

XI. 4. e). Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

XI. 4. f). dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

XI. 4. g). dodávka novin, periodik nebo časopisů;

XI. 4. h). dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a já jsem Vám sdělila, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy – viz čl. XI. 2.

XI. 5. Lhůta k odstoupení dle čl. XI. 3. podmínek se považuje za zachovanou, pokud mi v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

XI. 6. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než mi Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět mně. Zboží mi prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

XI. 7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. X. 3. podmínek jste povinní mi Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží ke mně. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátila Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží ke mně, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízela.

XI. 8. Odpovídáte mi škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtuju poté, co mi Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě nevrátila Cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

XI. 9. Já jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VII. 9. . podmínek. Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

XI. 10. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

XI. 11. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Pokud se jedná o Zálohu při tvorbě Zboží na míru a já už jsem se pustila do jeho výrobu, tato platba je nevratná.

XI. 12. Je-li Vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

XII. 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese puntik@puntik.com.

XII. 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

XII. 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. ZÁVĚREM

XIII. 1. Pokud můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však Spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

XIII. 2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena u mých identifikačních údajů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

XIII. 3. Smluvní vztah mezi mnou jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím se řídí těmito právnímí předpisy: OZ a jste Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdnějších předpisů.

XIII. 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

XIII. 5. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

XIII. 6. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Online Produktům a ke Zboží.

XIII. 7. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího, které ze smlouvy vyplývají.

XIII. 8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

XIII. 9. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Kupujícího platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky. 

XIII. 10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2023.